Terms

 

 

OBAVEŠTENJE

O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

I

SAGLASNOST

ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Zakon“), rukovalac podataka o ličnosti Sanja Baljak PR Agencija za konsultantske usluge SOL Consulting Nova Pazova (u daljem tekstu: „Rukovalac podataka“ ili „SOL Consulting“) Vam daje informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti i to obradi koja je neophodna radi:

 • preliminarne selekcije kandidata;
 • regrutacije za otvorena i oglašena radna mesta;
 • preduzimanja radnji na Vaš zahtev kako bi se stvorili uslovi za zaključenje ugovora o radu, odnosno drugog ugovora koji podrazumeva radni angažman kojim se ne zasniva radni odnos, kao što je ugovor o delu, ugovor o pravima i obavezama sa direktorom, i dr. sa Poslodavcem (kako je u nastavku definisan).

Postupajući u skladu sa obavezama iz Zakona, SOL Consulting Vas ovim putem obaveštava о sledećim informacijama, a u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti od strane SOL Consulting, kako sledi:

 • Identitet i kontakt podaci Rukovaoca podataka o ličnosti

Sanja Baljak PR Agencija za konsultantske usluge SOL Consulting Nova Pazova, ul. II Industrijska br. 3, Nova Pazova, Stara Pazova, Republika Srbija, matični broj: 65462389, PIB: 111506525.

Broj telefona: +381 64 265 72 41; +381 65 351 5005;

E-mail adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 • Kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju

SOL Consulting obrađuje sledeće kategorije Vaših podataka o ličnosti u zavisnosti od konkretne svrhe, i to:

 • ime i prezime;
 • pol;
 • datum rođenja;
 • mesto, adresa i opština stanovanja;
 • državljanstvo;
 • bračno stanje;
 • školska sprema;
 • stepen stručne spreme, zanimanje i radno mesto;
 • opis radnog mesta;
 • prethodni i ukupni staž osiguranja;
 • službeni i/ili privatni broj telefona;
 • službena i/ili privatna e-mail adresa
 • drugi podaci koje ste naveli u svom rezimeu / CV-ju, uključujući fotografiju.
 • Svrha i osnov nameravane obrade podataka o ličnosti

Vaši podaci o ličnosti koje pružate SOL Consulting-u slanjem rezimea / CV-ja na e-mail adresu -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ili registrovanjem na našoj internet stranici -  http://solconsulting.rs/index.php/posaljite-cv, će od strane SOL Consulting-a biti obrađivani prilikom preduzimanja radnji za posredovanje u Vašem zapošljavanju, uključujući procenu Vas kao kandidata, te selekciju i regrutaciju za otvorena i oglašena radna mesta.

SOL Consulting može obrađivati Vaše podatke o ličnosti i po osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za jednu ili više posebno određenih dodatnih svrha i/ili načina obrade, u skladu sa Zakonom. 

SOL Consulting će Vaše podatke o ličnosti obrađivati radi prikupljanja podataka o Vama kao potencijalnom kandidatu, te radi razmatranja Vašeg radnog angažovanja, te u cilju kontaktiranja Vas oko mogućeg radnog angažovanja, a sve u okviru i u cilju obavljanja delatnosti planiranje ljudskih resursa. 

 • Primaoci podataka o ličnosti

SOL Consulting može da Vaše podatke o ličnosti, te dokumentaciju koja se odnosi na Vas, u skladu sa Zakonom prosledi:

 • trećim licima sa kojima SOL Consulting ima poslovnu saradnju u cilju Vašeg zaposlenja – potencijalnim poslodavcima ili partnerima koji koriste usluge SOL Consulting-a (u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Poslodavac“);
 • nadležnim poreskim organima u skladu sa relevantnim propisima u ovoj oblasti;
 • drugim državnim organima i licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima;
 • trećim licima sa kojima SOL Consulting ima zaključene ugovore koji regulišu postupanje sa poverljivim podacima.
 • Iznošenje podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije

Podaci o ličnosti mogu se iznositi iz Republike Srbije u druge države ili međunarodne organizacije jedino i isključivo u skladu sa pravilima i uslovima propisanim Zakonom.

SOL Consulting može Vaše podatke o ličnosti iznositi iz Republike Srbije u druge države slanjem vašeg rezimea / CV-ja Poslodavcu na razmatranje.

Naročito, SOL Consulting može Vaše podatke o ličnosti iznositi u Republiku Hrvatsku koja je potpisnica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (br. ETS 108), u skladu sa Zakonom. 

SOL Consulting će Vam pružiti informacije o primaocu, odnosno grupi primalaca, bez odlaganja od trenutka saznanja kom primaocu (tj. Poslodavcu) će vaši podaci biti otkriveni u svrhu Vašeg eventualnog radnog angažovanja.

SOL Consulting može da iznosi Vaše podatke o ličnosti i u druge države u skladu sa Zakonom uz obezbeđenje mera zaštita Vaših podataka o ličnosti i uz obezbeđenje ostvarivosti Vaših prava i delotvorne pravne zaštite u skladu sa Zakonom. 

 • Rok čuvanja podataka o ličnosti

SOL Consulting će Vaše podatke o ličnosti koji su prikupljeni u cilju preduzimanja radnji radi stvaranja uslova za posredovanje u Vašem zapošljavanju čuvati (a) ako ne dođe do radnog angažovanja sa Poslodavcem – dok vas neposredno ne obavestimo da Vas Poslodavac neće radno angažovati, ili Vi nas ne obavestite o tome, ili Poslodavac ne izabere drugog kandidata kog će radno angažovati, ili (b) ako budete radno angažovani od strane Poslodavca – tokom celog period trajanja takvog angažovanja kao i u roku od 3 godine nakon prestanka radnog angažovanja, s tim da Vas SOL Consulting može dodatno obrazloženo obavestiti, u skladu sa Zakonom, o tome da je neophodno čuvanje Vaših podataka o ličnosti i nakon isteka ovog perioda.

Napred navedeno se ne odnosi na slučajeve kada je SOL Consulting u obavezi da podatke čuva i nakon okončanja naše poslovne saradnje, a na osnovu zakona, Vaše saglasnosti ili legitimnog interesa (npr. u slučaju eventualnog spora).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju isključivo po osnovu Vaše saglasnosti se obrađuju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, odnosno do povlačenja Vaše saglasnosti.

Rtb

 • Vaša prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom, imate pravo da zahtevate informacije od SOL Consulting-a da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju, na pristup Vašim podacima o ličnosti koji se obrađuju od strane SOL Consulting-a, te da zahtevate informacije u vezi sa istim kao što su informacije o:

 • svrsi obrade;
 • vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju;
 • primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama;
 • predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka;
 • postojanju prava da se od SOL Consulting-a zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti, prava na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu;
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Poverenik“);
 • izvoru podataka o ličnosti, ako podaci o ličnosti nisu prikupljeni od lica na koje se odnose;
 • postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke, uključujući profilisanje u smislu Zakona, i, najmanje u tim slučajevima, svrsishodne informacije o logici koja se pri tome koristi, kao i o značaju i očekivanim posledicama te obrade po Vas.

Ako se podaci o ličnosti prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, imate pravo da budete informisani o odgovarajućim merama zaštite koje se odnose na prenos.

Nadalje, imate pravo da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Imate pravo da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu od strane SOL Consulting-a, te da zahtevate da se obrada podataka o ličnosti ograniči, u skladu sa Zakonom.

Ovlašćeni ste da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na Vas.

Pod uslovima određenim regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti, imate pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje ste prethodno dostavili SOL Consulting-u primite, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da podaci o Vama budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane SOL Consulting-a, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

 • Pravo na opoziv pristanka

Ukoliko se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju od Vas na osnovu pristanka, imate pravo da u svakom trenutku opozovete pristanak.

Opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, ako se obrada vršila na osnovu Vašeg pristanka za jednu ili više tačno određenih svrha, ili je obrada neophodna u cilju izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja SOL Consulting-a, kao rukovaoca podataka o ličnosti, ili lica na koje se podaci odnose u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite.

 • Informacije o obavezi davanja podataka o ličnosti

Davanje Vaših podataka o ličnosti SOL Consulting-u je neophodan uslov za preduzimanje radnji na Vaš zahtev pre eventualnog radnog angažovanja kod Poslodavca.

Niste obavezni da podatke o ličnosti date SOL Consulting-u, s tim da u slučaju da odbijete da Vaše podatke date SOL Consulting-u, SOL Consulting ne može preduzeti radnje na Vaš zahtev pre eventualnog radnog angažovanja kod Poslodavca.

Određene podatke o ličnosti SOL Consulting može obrađivati na osnovu Vašeg pristanka koji je dobrovoljan, te u slučaju nedavanja pristanka na obradu podataka o ličnosti SOL Consulting iste neće obrađivati.

 • Pravo na pritužbu Povereniku

Imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu, tj. Povereniku na obradu podataka o ličnosti koji se odnose na Vas.

 • Postojanje automatizovanog donošenja odluke, uključujući i profilisanje

U okviru poslovnog odnosa između Vas i SOL Consulting, SOL Consulting ne primenjuje automatizovano donošenje odluka, te u cilju izvršenja prava i obaveza koja proizilaze iz poslovnog odnosa, SOL Consulting ne primenjuje tehnike profilisanja koje uključuju korišćenje podataka o ličnosti.

Radi ostvarivanja svih prava o kojima ste poučeni ovim Obaveštenjem možete nam se obratiti na sledeće kontakte:

 • Broj telefona: [+381642657241];
 • Email: [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.];
 • Odgovorno lice: Sanja Baljak.

  

 

POTVRDA PRIJEMA:

Ovim potvrđujem da sam pročitao i razumeo ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti, te dajem saglasnost da SOL Consulting može moje podatke o ličnosti obrađivati u skladu sa ovim obaveštenjem, važećim propisima i ovako datim pristankom.

Potvrđujem da pristanak dajem dobrovoljno.